Bankowość w ujęciu finansowym

Jednym z ważniejszych segmentów rynku finansowego, a właściwie jego filarem, są banki. Działalność banków i banku centralnego w Polsce reguluje ustawa Prawo bankowe, w której są zdefiniowane zadania, jakie wykonuje i za które jest odpowiedzialny bank centralny – w Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Oprócz banku centralnego na rynku polskim działają spółki, które są bankami. Banki podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a z drugiej strony muszą także wypełniać niektóre zadania, jakie zleca NBP. Tak się dzieje w przykładu prowadzenia rachunków Lasów Państwowych czy finansowania pomocy de minimis z funduszu rządowego. W obu tych przypadkach rozliczeniami zajmuje się Bank BGK, który odpowiada za prowadzenie rachunków i udzielanie kredytów, ale jednocześnie także prowadzi normalną działalność bankową. Banki muszą także stosować się do rekomendacji, wdrażanych przez KNF. Chodzi tutaj zarówno o rekomendacje dla całego rynku finansowego, jak i dla konkretnych banków, aby np. podniosły poziom lokat, aby w ten sposób nie utracić płynności, czasem KNF wskazuje, aby ograniczyć działalność kredytową z tego samego powodu. Teoretycznie KNF może także wpływać na przejęcie banków, w praktyce raczej decyzję w tej kwestii podejmuje UOKIK po uzyskaniu opinii KNF. Cały rynek finansowy podlega także decyzjom Rady Polityki Pieniężnej, która podnosi albo obniża stopy procentowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.