Archive for the ‘Nasze Finanse’ Category

Polski rynek finansowy

Polski rynek finansowy jest stosunkowo dobre uporządkowany i w zasadzie nie przechodził przez żadne spektakularne kryzysy. W obecnej postaci powstał na fali przemian gospodarczych po 1989 roku. Polski rynek finansowy to przede wszystkim banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne, które są najczęściej jednostkami wydzielonymi albo z banków, albo z towarzystw ubezpieczeniowych. Ich działalność podlega kontroli, […]

Bankowość w ujęciu finansowym

Jednym z ważniejszych segmentów rynku finansowego, a właściwie jego filarem, są banki. Działalność banków i banku centralnego w Polsce reguluje ustawa Prawo bankowe, w której są zdefiniowane zadania, jakie wykonuje i za które jest odpowiedzialny bank centralny – w Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Oprócz banku centralnego na rynku polskim działają spółki, które są […]

Podatki kosztowe oraz koszty rodzajowe

Jest taka grupa różnego rodzaju zobowiązań, które muszą być ponoszone przez firmy i jednocześnie obciążają kosztami działalność jednostki. Do podatków kosztowych zalicza się następujące pozycje: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, środków transportu, jeśli firma sprzedaje towary, od których naliczana jest akcyza, to także podatek akcyzowy, podatek VAT, zarówno naliczony, który nie podlega zwrotowi, jak […]

Rozliczanie i ewidencja kosztów

Koszty nieodłącznie wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ obciążają rachunki przedsiębiorców realnymi kwotami. O ile zasoby majątkowe i siła robocza oznaczają nakłady, o tyle koszty są dosyć rozbudowanym pojęciem. Do kosztów nie można zaliczyć jednak niespodziewanych zdarzeń losowych, które wpłynęły na mniejszą wydolność firmy, o ile nie miało ono związku z bezpośrednią działalnością firmy. […]

Rozliczenia firmy z pracownikami

Część księgowości, obejmująca rozrachunki z pracownikami, dotyczy nie tylko wynagrodzeń pracowniczych czy wypłat dodatkowych świadczeń. Tutaj jeśli chodzi o samo wynagrodzenie, może mieć ono różną postać, ponieważ wynagrodzenie może być wypłacane zarówno za czas pracy, jak i za efekty pracy w trybie akordowym. Do wynagrodzeń czasem dolicza się dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki […]

Rozrachunki z dostawcami i kontrahentami

Wszelkie rozliczenia z dostawcami i odbiorcami odbywają się na podstawie dokumentów księgowych. Często są to faktury, na podstawie których wykazuje się przychody, wynikające ze sprzedaży towarów i usług. Tutaj do wyliczenia przychodów ze sprzedaży należy uwzględnić koszty zakupu produktów, koszt wyprodukowania towaru czy usługi z uwzględnieniem kosztów pracowniczych, oraz doliczenie wszelkich rozrachunków z tytułu podatku […]

Środki pieniężne, kredyty i gotówka

W księgowości niezwykle ważna jest właściwa ewidencja wszystkich posiadanych środków pieniężnych. Tutaj rozdziela się środki pieniężne na te, które są posiadane faktycznie w kasie (gotówka), na środki na rachunku bankowym oraz na inne środki pieniężne. Najprościej jest pokazać te środki, tłumacząc ich pojawienie się na dokumentach kasowych. Są tam dwie stron – winien i ma, […]

Umorzenie aktywów trwałych

Umorzenie aktywów trwałych, zwane amortyzacją, to nic innego, jak wykazanie, że sprzęt uległ wykorzystaniu, a jego faktyczna wartość przez to się zmniejszyła. Zużycie może mieć dwie postacie – może być zużyciem fizycznym albo ekonomicznym. Zużycie fizyczne to najbardziej klasyczny sposób zużycia, wynikający z użytkowania np. sprzętu przez dłuższy czas. Każda maszyna ma określony czas, przez […]

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Przyjęło się przyjmować międzynarodowe standardy rachunkowości, zwane MSR, stanowią podstawę nie tylko do przygotowania sprawozdania finansowego, ale i do ich właściwego odczytywania. Ważne w nich jest rzetelne przekazanie informacji finansowych, co się osiąga dzięki ustalonym zasadom rachunkowości. Informacje w nich mają być nie tylko rzetelne, ale i wiarygodne. MSR pokazują różne informacje, w zależności od […]

Podatki płacą wszyscy

W życiu są dwie pewne rzeczy – podatki i śmierć. Ten powszechnie znany cytat doskonale oddaje to, co czeka każdego obywatela, który osiąga jakieś dochody. To podatki. Każdy Polak płaci podatki i podchodzi do nich z porównywalną niechęcią. Podatki od osiąganych dochodów w tej chwili są pobierane według stawek podatkowych, natomiast w przypadku umów zlecenie […]