Międzynarodowe standardy rachunkowości

Przyjęło się przyjmować międzynarodowe standardy rachunkowości, zwane MSR, stanowią podstawę nie tylko do przygotowania sprawozdania finansowego, ale i do ich właściwego odczytywania. Ważne w nich jest rzetelne przekazanie informacji finansowych, co się osiąga dzięki ustalonym zasadom rachunkowości. Informacje w nich mają być nie tylko rzetelne, ale i wiarygodne. MSR pokazują różne informacje, w zależności od numeru. I tak MSR 1 służy za pewnego rodzaju Standar, ustalający zasady pokazywania danych w sprawozdaniach finansowych. MSR 2 odpowiada za zapasy, MSR 7 zajmuje się rachunkiem przepływów pieniężnych, MSR 16 to rzeczowe aktywa trwałe, a MSR 18 to prezentacja przychodów. Kolejny MSR, MSR 19, to informacja o świadczeniach pracowniczych, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych. W MSR 31 należy ujawnić informację o udziałach we wspólnych przedsięwzięciach. W niektórych MSR należy ujawnić informację o nieruchomościach inwestycyjnych, kosztach finansowania, itp. wdrożenie tych standardów wręcz wymusiło na firmach publikowanie niektórych informacji finansowych, nie tylko w przypadku firm, które są notowane na GPW. Konieczność publikowania rocznych raportów powoduje, że firmy mają większą przejrzystość w zakresie finansowania swojej działalności. Ta transparentność pomaga we właściwym odczytywaniu polityki finansowej danej firmy i jest wskazana zwłaszcza w przypadku firm, starających się o kredyty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.