Podatki kosztowe oraz koszty rodzajowe

Jest taka grupa różnego rodzaju zobowiązań, które muszą być ponoszone przez firmy i jednocześnie obciążają kosztami działalność jednostki. Do podatków kosztowych zalicza się następujące pozycje: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, środków transportu, jeśli firma sprzedaje towary, od których naliczana jest akcyza, to także podatek akcyzowy, podatek VAT, zarówno naliczony, który nie podlega zwrotowi, jak i podatek VAT należny do zapłacenia od wszystkich zużytych materiałów, towarów, z uwzględnieniem także usług związanych z promocją. Koszty rodzajowe nie wiążą się tylko i wyłącznie z urzędem skarbowym, są one bardziej zróżnicowane i zalicza się tutaj: wpłaty na PFRON, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wszelkie opłat, zarówno skarbowe, jak i wynikające z tytułu użytkowania licencji, opłaty notarialne czy sądowe. Po stronie kosztów są także opłaty obce, które dodatkowo warto podzielić na kilka mniejszych kategorii. Zalicza się do nich koszty poniesione na transport, remonty, usługi łącznościowe i telekomunikacyjne, różne inne obce usługi, np. pocztowe, administracyjne i każde inne, pod warunkiem, że są one wykonywane na zasadzie outsource’owania. Do kosztów obcych zalicza się także koszty, związane z prowadzenie rachunków bankowych, przygotowywania specjalistycznych badań i analiz, wszelkie usługi poligraficzne, o ile firma nie prowadzi takiej działalności, oraz koszty związane z ochroną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.