Rozliczanie i ewidencja kosztów

Koszty nieodłącznie wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ obciążają rachunki przedsiębiorców realnymi kwotami. O ile zasoby majątkowe i siła robocza oznaczają nakłady, o tyle koszty są dosyć rozbudowanym pojęciem. Do kosztów nie można zaliczyć jednak niespodziewanych zdarzeń losowych, które wpłynęły na mniejszą wydolność firmy, o ile nie miało ono związku z bezpośrednią działalnością firmy. Straty nadzwyczajne wynikają z różnych zdarzeń o charakterze losowym. Do kosztów zalicza się amortyzację, zużycie energii elektrycznej, wykorzystane materiały, opłaty i podatki, ale także koszty związane z wynagrodzeniem, obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, itp. Koszty można dalej podzielić na koszty niematerialne i materialne. Do kosztów niematerialnych zalicza się np. opłaty i podatki, wynagrodzenia i inne koszty pracownicze. W zależności od fazy działalności koszty pojawiają się na różnych etapach, z którymi są bezpośrednio związane. I tak pojawiają się koszty zakupu, produkcji i sprzedaży. Ważne są także koszty stałe i koszty zmienne. Koszty stałe ponosi się bez względu na wielkość produkcji – są to wszelkiego rodzaju czynsze, podatki od nieruchomości. Koszty można podzielić dodatkowo w zależności od miejsca, w którym powstały, ale także ze względu na ich istotność, zwaną także decyzyjnością.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.